മൂന്നാർ തേയിലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കാം ഭാഗം 2 – Stay inside Munnar Tea Plantationമൂന്നാർ പെരിയകനാലിൽ തേയിലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കാം, ഒപ്പം കൊളുക്കുമലയും പാപ്പാത്തിചോലയും ഒക്കെ ജീപ്പിൽ പോയി കാണാം, 4000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വില്ല ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം. രണ്ടാം ഭാഗം വീഡിയോ കാണാം. ബുക്കിംഗിനായി വിളിക്കാം: 9946478846

Music delivered by: Vishnu Prabha

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment on any doubts about this video here.

**** Follow us on ****

Facebook:
Instagram:
Twitter:
Website:.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *